Doelen

Doelstellingen

Beter Samen in Noord: van problematiek naar kansen

Beter Samen in Noord betekent vernieuwing, verbinding en integratie van zorg en welzijn, zodat:

  • inwoners van Amsterdam-Noord een betere gezondheid en kwaliteit van leven krijgen en ervaren.
  • er in de regio structureel aandacht is voor preventie, waardoor problemen op gebied van gezondheid, welzijn en veiligheid zo veel als mogelijk worden voorkomen. 
  • inwoners van Amsterdam-Noord ervaren dat alle vormen van behandeling, zorg en ondersteuning uitgaan van en gericht zijn op behoud van zelfregie en zelfstandigheid. 
  • inwoners van Amsterdam-Noord deze zorg of ondersteuning als plezierig ervaren. En als een samenhangend, vloeiend continuüm, ongeacht of deze door de huisarts, medisch specialist, wijkverpleegkundige, maatschappelijk werker en/of een andere zorg- of welzijnsverlener wordt geboden. 
  • er passende integrale zorg- en ondersteuning is - zo nodig intensievere vormen van casemanagement – als iemand dit nodig heeft.
  • zorgverleners – ook in het ziekenhuis – niet alleen een ‘ziekte’ of aandoening behandelen, maar vanuit een integrale benadering en samenwerking in het regionale netwerk proberen om de patiënt met zijn ziekte(n) of aandoeningen te helpen, juist ook als deze (complexe) zorg- of ondersteuningsbehoeften heeft op diverse levensdomeinen.
  • de zorg- en welzijnsprofessionals in Amsterdam-Noord door deze samenwerking en integrale aandacht voor gezondheid, welzijn en preventie meer plezier in hun werk beleven.
  • de regionale zorgkosten beheersbaar blijven.