Wethouder Scholtes bezoekt Beter Samen in Noord

BSiN hecht grote waarde aan de verbinding met de gemeente

Op 7 november 2023 is het bestuur van BSiN, de Krijtmolenalliantie, in gesprek gegaan met wethouder Alexander Scholtes. We stonden stil bij de geschiedenis van BSiN en deelden de resultaten van enkele projecten. Ook hebben we de ervaren knelpunten besproken en vooruitgeblikt op de komende jaren.

Op dinsdag 7 november sloot wethouder Alexander Scholtes (o.a. ‘portefeuillehouder Zorg en Maatschappelijke ontwikkeling’ en ‘Publieke gezondheid en preventie’) aan bij het bestuurlijk overleg van Beter Samen in Noord. Het doel van deze bijeenkomst was tweeledig: enerzijds om te leren van de succesvolle werkwijze en de resultaten van BSiN, anderzijds om de ervaren knelpunten met de wethouder te bespreken.

 

Beter Samen in Noord loopt voor in domeinoverstijgende samenwerking

Inmiddels komt de Krijtmolenalliantie ruim 10 jaar samen om zorg en welzijn voor de inwoners in Amsterdam Noord te verbeteren. Hier was de Krijtmolenalliantie dus al bezig met de thema’s uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA), voordat deze ontstonden. We pionieren: we leren met én van elkaar, en zetten ons gezamenlijk in voor betere zorg en welzijn voor de Noorderlingen.  

 

In veel van de projecten van BSiN werken we aan de beweging naar de voorkant, van zorg naar gezondheid. Een deel van de zorgvragen wordt veroorzaakt door sociaal-maatschappelijke problemen die inwoners ervaren, zoals schuldenproblematiek, eenzaamheid en een ongezonde leefstijl. Door deze vraagstukken op tijd aan te pakken, kunnen inwoners weer regie pakken over hun eigen leven en ervaren zij minder gezondheidsproblemen. Ook ontlast dit de zorg. BSiN zoekt daarom ook de oplossingen binnen het sociale domein en maakt de verbinding tussen de zorg en het sociaal domein sterker. Logischerwijs betekent dit dat er in eerste instantie meer hulpvragen ontstaan voor het sociaal domein. Omdat BSiN dit niet alleen kan oplossen, hebben wij dit vraagstuk onder de aandacht gebracht bij de Wethouder.

 

We doen klein, maar denken groot

De transformatie van zorg naar gezondheid is groots, en vraagt veel van alle betrokken partijen. BSiN draagt bij aan deze transformatie door te beginnen met interventies binnen de bestaande wettelijke kaders. Interventies als deze zijn waardevol en effectief, maar op zichzelf niet voldoende om de transformatie echt te laten plaatsvinden. Daarom doen we dit in het bredere programma BSiN waarbij we ons richten op meer dan projecten alleen. Zo zetten we ook in op verbinding binnen en buiten het domein en maken we gebruik van en data-infrastructuur die inzichten geeft over waar we op in moeten zetten in Noord en welk effect investeringen in bepaalde hulp hebben over domeinen heen. Hierdoor kunnen we wijkgericht te werk gaan en de effecten van de interventies monitoren. Tijdens de bijeenkomst bespraken we met de wethouder wat wij nodig hebben van de gemeente om deze transformatie succesvol uit te blijven voeren.

 

De beweging naar de voorkant en domeinoverstijgende samenwerking vragen bijvoorbeeld om ontschotting van financiering. Huidige schotten raken immers niet alleen de professional, maar met name de inwoner die hierdoor niet direct toegang heeft tot het juiste aanbod. Binnen BSiN pakken we dit op kleine schaal aan. Tegelijkertijd is er meer ontschotting nodig om de opgaven in de zorg en welzijn gezamenlijk aan te kunnen gaan. Hierover moet gezamenlijk het gesprek worden gevoerd.

 

Neem contact met ons op!

Het was een inspirerende bijeenkomst. Wil je meer weten? Neem contact op middels ons contactformulier.