Wat is Beter Samen in Noord?

Door samenwerking van verschillende zorg- en welzijns-organisaties en WPI (Werk,Participatie en Inkomen) voorkomen we dat er tegelijk verschillende hulpverleners bij uw cliënt/patiënt over de vloer komen, kijken we samen wat echt nodig is en bundelen we de krachten die daarbij kunnen helpen. Beter Samen in Noord is actief in Amsterdam Noord

Wie zijn Beter Samen in Noord?

Wij zijn een team van medewerkers afkomstig van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Samen pakken we de zorg en hulpvragen op en proberen die zo goed mogelijk samen met de cliënt op te lossen. Uitgangspunt is dat de cliënt/patiënt daar zelf samen met anderen een belangrijke bijdrage aan levert. We kijken over de grenzen van ons eigen werk en organisatie heen. Maar als het nodig is kunnen we allemaal ons eigen specialisme inzetten zoals bijvoorbeeld ouderenwerk, wijkverpleging of schuldhulpverlening.

Hoe werkt Beter Samen in Noord?

Na aanmelding ontvangt u binnen een week bericht welke medewerker (maatschappelijk werker, ouderenadviseur, clientondersteuner, wijkverpleegkundige, welzijnswerker of POH) uw client/patient gaat ondersteunen. Deze hulpverlener bespreekt met u, of als er voldoende informatie is direct met de cliënt waar hij of zij ondersteuning bij wil hebben. Want niet de organisatie staat centraal maar de vraag en wie het best kan ondersteunen deze op te lossen.

Welkom op de website van Beter Samen in Noord

Een nieuwe aanpak gericht op een omslag van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag en Mens en Maatschappij voor bewoners met complexe en meervoudige problemen die niet of beperkt zelfredzaam zijn.

Een integrale dienstverlening vanuit de sectoren ‘Cure, Care en Community.

PERSBERICHT

Amsterdam, 2 december 2015 
 
Zorg- en welzijnsaanpak Amsterdam-Noord bekroond met integrale financiering
 
Zorg- en welzijnsaanbieders in Amsterdam-Noord werken al langere tijd samen aan een gezonder stadsdeel: Beter Samen in Noord. Deze zogeheten Krijtmolenalliantie, genoemd naar de plaats van samenkomst, heeft een innovatieve aanpak ontwikkeld voor bewoners met complexe en meervoudige problemen die niet of beperkt zelfredzaam zijn. Na een proeftuin van drie jaar wordt deze zorg- én welzijnsaanpak vanaf 2016 integraal, regelarm gefinancierd: de mogelijke opmaat naar populatiebekostiging, een unicum in Nederland.
 
Het project vond plaats in Amsterdam-Noord, een geografisch afgebakend werkgebied met circa 90.000 inwoners, waar één op de vijf huishoudens afhankelijk is van het minimuminkomen. Beter Samen in Noord is een aanpak die gericht is op de omslag van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) en mens en maatschappij (MM). TNO onderzocht de resultaten en kwam tot de conclusie dat de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers en patiënten aantoonbaar verbetert, hetgeen bijdraagt aan het verbeteren van de gezondheid en daarmee ook de maatschappelijke participatie bevordert.
 
Financiering unieke aanpak
De Krijtmolenalliantie heeft –mede ondersteund door het Agis Amsterdam Gezondheidsfonds- samen met het stadsdeel Amsterdam-Noord, de Gemeente Amsterdam, TNO én zorgverzekeraar Zilveren Kruis de afgelopen jaren unieke stappen gezet in deze samenwerking. Voorzitter van de Krijtmolenalliantie Edwin van der Meer: “Dat er nu integrale financiering voor onze aanpak komt, is een kroon op de inzet en energie die alle zorg- en welzijnsprofessionals in Amsterdam-Noord met elkaar hebben gegeven. We hebben hard gewerkt aan de verbinding van de sectoren cure, care & community, met steeds maar 1 doel voor ogen: het zorg- en welzijnsniveau voor de burger verbeteren. Als je wilt dat de zorg goed voor elkaar is, dan is het noodzaak om de zorgvraag van de burger, cliënt of patiënt écht centraal te stellen, zowel in denken als in handelen. En te kijken waar iemand bij gebaat is, los van het traditionele ‘domein-denken’ dat nog zo vaak gebeurt.”
 
Op 1 december 2015, tijdens het Bestuurlijk Overleg van alle partijen, is de integrale, regelarme financiële borging van deze innovatieve zorg- en welzijnsaanpak bekrachtigd. Een unicum in Nederland, dat mogelijk is geworden door constructieve samenwerking van zorg- en welzijnsaanbieders met hun financiers (Zilveren Kruis, Gemeente Amsterdam en Stadsdeel Amsterdam-Noord).
 
De praktijk van ‘Cure, Care & Community’
Een voorbeeld: Een alleenstaande vrouw van 36 jaar met meerdere problemen: depressieve en somatische klachten, in de ziektewet, geen sociaal netwerk, huurachterstand en dreigende uithuiszetting. Mevrouw heeft contact met diverse hulpverleners en specialisten. De huisarts meldt mevrouw aan bij “Beter Samen in Noord” met de vraag of mevrouw zich meer kan gaan focussen op het positieve in het leven en haar eigen mogelijkheden. Zodat zij leert omgaan met moeilijke dingen en niet alles lichamelijk gaat vertalen. In de aanpak van Beter Samen in Noord maakt mevrouw met ondersteuning van een casemanager van Beter Samen in Noord een eigen Leef Actie Plan. Daarin staan doelen die zij met eigen inzet en de coördinatie van de professionele hulpverlening door de casemanager wil bereiken. Doelen zijn: financiën op orde, organiseren van dagbesteding en participatie, verbeteren van sociale relaties, inzicht in de eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Na afloop van het Beter Samen in Noord traject is mevrouw schuldenvrij, gestart met een opleiding, weer in contact met familie en heeft haar netwerk uitgebreid. En met medicatie zijn haar lichamelijke klachten verbeterd en onder controle. De succesfactoren in deze aanpak zijn:
 Structureren en prioriteren van zorg en ondersteuning
 Alle leefgebieden komen aan de orde
 Acties door de cliënt zelf (eigen regie)
 Frequent contact met andere hulpverleners (netwerkvorming)
 
Naar nieuwe zorg
Deze integrale aanpak betekent ook een fundamentele verandering van werkwijze, beroepsuitoefening, samenwerking, ambities en doelen. Professionals zijn minder gericht op het verhelpen van problemen en werken samen aan het voorkomen van sociale problematiek en het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezond gedrag. Zij hebben een brede kijk op de problemen van cliënten/patiënten. De verschuiving van individueel en aanbodgericht werken naar collectief en vraaggericht werken vraagt om een omslag in denken, handelen en samenwerken van zowel patiënten, cliënten en burgers maar ook van zorg- en welzijnsaanbieders en financiers. De Krijtmolenalliantie is dan ook zeer verheugd dat Zilveren Kruis en de gemeente Amsterdam deze mogelijke opmaat naar populatiebekostiging mede mogelijk maken.
 
NOOT: Beter Samen in Noord Beter Samen in Noord is een hecht samenwerkingsverband vanuit de sectoren cure, care en community, en ontwikkelt een integrale dienstverlening voor professionals die werkzaam zijn binnen welzijn, zorg en werk & inkomen. De betrokken organisaties zijn: Doras, Evean, Combiwel, BovenIJ ziekenhuis, Cordaan, Amstelring, Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) en huisartsen Amsterdam-Noord, Arkin, MEE, Altra, Dienst Werk, Participatie en Inkomen van de Gemeente Amsterdam.
 
Meer informatie kunt u verkrijgen via www.betersameninnoord.nl
 
- bij Arjan van der Veer, secretaris Krijtmolenalliantie, telefoon: 06-14493681
of via Ilse van Woudenberg, hoofd Communicatie BovenIJ ziekenhuis, 06-14383401
 
Van der Pekstraat (De poort naar Noord) Van der Pekstraat (De poort naar Noord)